Automated QA/ร่างมาตรฐานประเมินรอบ 4

Automated QA : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภายนอก สมศ.

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา คลิกที่นี่

Automated QA : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภายนอก สมศ. คลิกที่นี่

คู่มือสำหรับส่งการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เข้าระบบ คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

(ร่าง) กรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ(ดร.ดิเรก) คลิกที่นี่

กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา(นายมาโนช) คลิกที่นี่

การประเมินคุณภาพภายนอก(ดร. คมศร) คลิกที่นี่

ประเมินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ(ดร.บุญชู) คลิกที่นี่

แนวดำเนินการตามนโยบายปฏิรูประบบประเมินและการประกันฯ.(ดร.วิษณุ) คลิกที่นี่

ปฏิรูประบบประเมิน (ดร.อนุชาติ) คลิกที่นี่

แผนการขับเคลื่อนการประกัน คลิกที่นี่