ห้อง ICT

ห้อง ICT ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล จำนวน 3 ห้อง

ห้อง ICT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

คุณครูที่รับผิดชอบห้อง คุณครูธิชา วงศ์ธิเบศร์ คุณครูอมรรัตน์ หาญวิชาชัย

ห้อง ICT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

คุณครูที่รับผิดชอบห้อง คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6