เอกสารงานวิชาการ(คู่มือการจัดกิจกรรม)

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
   - คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ."กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
   - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นป.1-3"
   - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ .กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นป.4-6"
STEM
   - แนวคิดเกี่ยวกับ STEM
   - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ชั้นป.1-3
   - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ชั้นป.4-6
กิจกรรมยุวกาชาด
  
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - แนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
  - แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดประถมศึกษา
  - ระเบียบแถวยุวกาชาด
  - คู่มือการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายยุวกาชาด
  - คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
  - แนวทางการตั้งหมู่ยุวกาชาด
  - คู่มือปฐมพยาบาลสภากาชาดไทย
  - ข้อบังคับของสภากาชาดไทย
  - คู่มือวิทยากรหลักสูตรยุวกาชาด
  - กิจกรรมยุวกาชาดตามรอยพระยุคลบาท
  - เกณฑ์การประเมินคุณภาพยุวกาชาด
  - แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด
  - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
 - ผังมโนทัศน์กิจกรรมลูกเสือ
 - แผนการสอนลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 - แผนการสอนลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 - แผนการสอนลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือการจัดกิจกรรมการสอนอ่านและเขียนภาษาไทย
 - คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ  โดยสถาบันภาษาไทยฯ
 - แบบฝึกอ่าน-เขียนแจกลูก สะกดคำ
 - คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 - คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 - คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 - คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 - คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 - คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 - บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
Comments