อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  (ตราประจำโรงเรียน)


          ประกอบด้วยอักษรย่อโรงเรียน  ส.ว. บนแท่นศิลา  หมายถึง  ความมั่นคง                          
         ยอดประกอบด้วยคฑา  หมายถึง  ชัยชนะ  ยอดคฑา เปล่งรังสี  นับถึงยอด  ข้างละ 9 แฉก  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
        สมนามโรงเรียนว่า  “สุนทรวัฒนา”  ซึ่งแปลว่ามีความเจริญรุ่งเรืองดีงาม 
     
สีประจำโรงเรียนสุนทรวัฒนา  “ ฟ้า – ชมพู ”
สีฟ้า   หมายถึง  ความมีพลานามัยสมบูรณ์และวินัยดี
สีชมพู  หมายถึง  ความรักและความใฝ่ฝันทางการศึกษา 


ปรัชญาโรงเรียนสุนทรวัฒนา   สร้างสมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
คำขวัญโรงเรียนสุนทรวัฒนา  “ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นวินัย ”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  โดยใช้  ICT เพื่อการเรียนรู้  โดยใช้ ICT ในการคิดค้น/แสวงหาความรู้
 สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในรูป  IS1 และเก็บผลงาน  IS1   ในรูปแบบ  e-book หรือรูปแบบอื่นที่เป็นไปได้จริง2. การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนสุนทรวัฒนา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  ด้าน
ได้แก่ด้านกลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารรูปแบบ “POSALEE” โดยมี  4 องค์ประกอบ  คือ

องค์ประกอบที่  1  หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1.1 หลักการของรูปแบบ “โพธิ์สาลี”  (POSALEE)  ใช้  2 หลักการ  ดังนี้  
1.1.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“หลัก  3 ห่วง  2  เงื่อนไข”
3 ห่วง ประกอบด้วย  
(1) ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ที่ไม่น้อยเกินไป  และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
(2)  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ  
(3)  มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
  2  เงื่อนไข ประกอบด้วย   
(1)  เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขึ้นปฏิบัติ 
(2)  เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตะหนัก
ในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภ  
และไม่ตระหนี่
1.1.2 หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
(1) หลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัย
และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่เลือกปฏิบัติและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรือตามอำนาจของตัวบุคคล
(2) หลักความโปร่งใส ได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันโดยมีการ
ให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริงทันการณ์ตรงไปตรงมามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนไป 
  (3) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมคิดร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศในด้านต่างๆเช่นการแจ้งความเห็น
การไต่สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดงประชามตินอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ
และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้น
(4 ) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
(5) หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
(6) หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามสำนึกในหน้าที่
ของตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
1.2  วัตถุประสงค์
บริหารงานโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนในทุกพัฒนาการ

องค์ประกอบที่ 2  กระบวนการบริหาร 7 ขั้นตอน
2.1 ใช้กระบวนการ “โพธิ์สาลี” (POSALEE)ดังนี้
P =  Planning (การวางแผน)
O = Organization (การจัดโครงสร้างงาน)
S = Staff Development (การพัฒนาบุคลากร/ทีมงาน)
A = Acting (การลงมือปฏิบัติ)
L=  Leading  (การนำ)
E = Evaluation and Controlling(การควบคุม กำกับและประเมินผล)
E = Exhibition  (การจัดแสดงผลงาน)
2.2  ขั้นตอนการปฏิบัติการ  “โพธิ์สาลี”  (POSALEE)
2.2.1 Planning
(1 ) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหาของโรงเรียน (SWOT)
(2)  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์ ของโรงเรียน
(3)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(4 ) กำหนดการควบคุม กำกับ นิเทศ
2.2.2 Organization
(1)  จัดโครงสร้างงาน/กลุ่มงาน
(2)  กำหนดกรอบและมาตรฐานของงาน
(3)  กำหนดสายบังคับบัญชาและการประสานงาน
(4)  การมอบอำนาจ
2.2.3  Staff Development
(1) การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ของครู ช่วยครูในการวิเคราะห์สภาพปัญหา
(2) การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
(3) การจัดทำ  ID Plan รายบุคคล กำหนดเป้าหมายในการทำ BP และ นวัตกรรม
(4) การกระตุ้นส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามแผน
(5) การนิเทศกำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนครูอย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตร
(6) การประเมินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู
(7) จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ  และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อ
ต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2.2.4  Acting
(1) ศึกษาวัตถุประสงค์  เป้าหมายและเนื้องานที่รับผิดชอบ
(2) ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
(3) สรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ
(4) ปรับปรุงพัฒนางานตามบทเรียนที่ได้
2.2.5 Leading
(1) การจูงใจคนทำงาน
(2) ภาวะผู้นำ
(3) การสื่อสาร
(4) การบริหารกลุ่ม/ทีมงาน
2.2.6 Evaluation and  Controlling
(1) ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติตามเกณฑ์
และตัวชี้วัด
(2 )กำหนดผู้รับผิดชอบและออกปฏิบัติงานตามแผน
(3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามสภาพงานเอื้ออำนวย
(4) การจัดการความรู้และจัดระบบสารสนเทศ
(5) นำผลการติดตามนิเทศและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนางาน
2.2.7 Exhibition
(1) จัดตั้งเครือข่ายการทำงานตามสภาพที่เป็นจริงโดยยึดเนื้อหางาน
เป็นแกนหลักของเครือข่ายทั้งในระดับโรงเรียนและข้างนอก
(2) จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดคุณภาพของงานที่ทำ เพื่อการแสดงนิทรรศการ 
และ การแข่งขัน รวมทั้งรางวัลที่จะมอบให้
(3) การจัดนิทรรศการ  จัดเวทีนำเสนอ  เวทีการประกวดแข่งขัน เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
(4) จัดพิธีมอบรางวัลตามเกณฑ์กำหนด (เกียรติบัตร  โล่  เงินสนับสนุน)
องค์ประกอบที่  3 ปัจจัยที่เอื้อให้รูปแบบ “POSALEE” ประสบความสำเร็จปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สำเร็จ  ประกอบด้วย ปัจจัยจำนวน  5 ปัจจัย  ดังนี้
3.1 ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนและการเข้าไปมีส่วนร่วม
3.2 จัดทำคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานในการปฏิบัติชัดเจน
3.3 ทรัพยากรมีความพอเพียงต่อการดำเนินงาน
3.4 การติดต่อสื่อสารสม่ำเสมอ
3.5 สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เอื้อต่อนโยบาย 

องค์กระกอบที่  4 แนวทางในการนำรูปแบบ “POSALEE” ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
4.1 ขั้นการเตรียมการ
4.1.1 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
(1)  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน รูปแบบ “POSALEE”
(2)  จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญจำเป็น ในการบริหารตามรูปแบบ“POSALEE” กับครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
4.1.2 สร้างการยอมรับและความตระหนักในการบริหารตามรูปแบบ “POSALEE” 
ทั้งคณะครู และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(1)  ทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
(2)  นำหลักการของรูปแบบมาใช้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(3)  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและงานในหน้าที่
(4)  กำหนดเป็นแนวทางการบริหารระยะยาวไว้อย่างชัดเจน
4.2 ขั้นการดำเนินงาน
4.2.1  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
4.2.2  ดำเนินงานตามคู่มือและปฏิทิน
4.2.3  ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
4.3 การกำกับ ติดตามและประเมินผล
4.3.1  ผู้บริหารออกนิเทศ ติดตามกำกับและนำผลมาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4.3.2  สร้างแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
4.3.3  ยกย่องและประกาศความสำเร็จในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นระยะ

หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ

หลักการ

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

บริหารงานโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนในทุกพัฒนาการ

 

กระบวนการบริหาร

  1)    P   =    Planning        

  2)    O  =    Organization             

  3)    S   =    Staff Development       4)    A   =    Acting           

  5)    L   =    Leading

  6)    E   =    Evaluation and  Controlling                       

  7  E   =    Exhibition

 

แนวทางในการนำรูปแบบ“POSALEE

ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ

ขั้นการเตรียมการ

 1) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ

      (1)  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคำชี้แจงในการนำไปใช้

      (2)  จัดประชุมทำความเข้าใจกับครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยผู้บริหารสถานศึกษา

 2 )สร้างการยอมรับและความตระหนักในการทำงานเชิงระบบทั้งกับตัวผู้บริหารและคณะครู

      (1)  ทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ

      (2)  สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      (3)  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและงานในหน้าที่

      (4)  กำหนดเป็นแนวทางการบริหารระยะยาวไว้อย่างชัดเจน

ขั้นการดำเนินงาน

(1)  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

(2)  ดำเนินงานตามคู่มือและปฏิทิน

(3)  ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

ขั้นการกำกับ ติดตามและประเมินผล

(1)  ผู้บริหารออกนิเทศ ติดตามกำกับและนำผลมาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

(2)  สร้างแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

(3)  ยกย่องและประกาศความสำเร็จในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นระยะ

 

 

ปัจจัยที่เอื้อให้รูปแบบ  “POSALEE

ประสบความสำเร็จ

1ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนและการเข้าไปมีส่วนร่วม

2) จัดทำคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานในการปฏิบัติตามรูปแบบชัดเจน

3)  ทรัพยากรมีความพอเพียงต่อการดำเนินงาน

4)  การติดต่อสื่อสารสม่ำเสมอ

5) สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เอื้อต่อนโยบาย