เอกสารงานประกันคุณภาพภายใน

ดาวน์โหลดแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่มสีฟ้า คลิกที่นี่
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เล่มสีชมพู คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามระบบประกัน ฯ 8 ขั้นตอน

เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ    คลิกที่นี่
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  คลิกที่นี่
เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  คลิกที่นี่
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  คลิกที่นี่ 
เล่ม ๕ การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตาม มฐ.  คลิกที่นี่
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปี  คลิกที่นี่ 
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  คลิกที่นี่
แก้ไขเล่ม๗ (1)  คลิกที่นี่

เอกสารอื่นๆ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับร่าง คลิกที่นี่
คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่
เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 8 องค์ประกอบงานประกัน  คลิกที่นี่
คู่มืองานการประกันคุณภาพโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา
2558 คลิกที่นี่

เตรียมพร้อมการประเมินจาก สมศ.รอบสี่

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ คลิกที่นี่
โปรแกรมประมวลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คลิกที่นี่

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน  คลิกที่นี่

แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คลิกที่นี่

คู่มือการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) คลิกที่นี่Comments