ผลการประเมินของ สมศ.

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. ปี 2554 คลิกที่นี่
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ.  ปี 2549 คลิกที่นี่
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ โรงเรียนสุนทรวัฒนา  คลิกที่นี่