Automated QA/ร่างมาตรฐานประเมินรอบ 4

Automated QA : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภายนอก สมศ.
  สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  คลิกที่นี่
  Automated QA : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินภายนอก สมศ. คลิกที่นี่
  คู่มือสำหรับส่งการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เข้าระบบ  คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
   (ร่าง) กรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ(ดร.ดิเรก) คลิกที่นี่
   กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา(นายมาโนช)  คลิกที่นี่
   การประเมินคุณภาพภายนอก(ดร. คมศร)  คลิกที่นี่
   ประเมินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ(ดร.บุญชู) คลิกที่นี่
   แนวดำเนินการตามนโยบายปฏิรูประบบประเมินและการประกันฯ.(ดร.วิษณุ)  คลิกที่นี่
   ปฏิรูประบบประเมิน (ดร.อนุชาติ) คลิกที่นี่ 
   แผนการขับเคลื่อนการประกัน  คลิกที่นี่

Comments