retire62
นายบุญเถา บุราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนานางปาริชาติ  มิทธิศร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

คติประจำใจ

คิดดี ทำดี มีสุข นายทวน  ภู่ดัด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

คติประจำใจ

ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอนนางศรีพัชรลักษณ์  นิติศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

คติประจำใจ

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
นางสุรีวรรณ  โคตรสมบัติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

คติประจำใจ

อย่าใช้คำว่าพรุ่งนี้ มาให้ความหวังตัวเอง จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Comments