ปฐมวัย

                                                                                             

 

 
นางเพ็ญศรี  ภุชฌงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ นางมัญญา  อาจกล้า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


 นางนภัสวรรณ  ชำนาญกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


 นางวราภรณ์  พิไลกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


 นางรพีพร รวิรรณ  
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 นางสาวนิรบล  มีนาเสียว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 นางทองศรี  ชาวประมง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางเอื้อมพร  ด้นประดิษฐ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสุธิดา  อุ่นศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิราณี  มัททวีวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ