สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


                                                                                      

 
 นางบุปผา  หงษ์ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

นายธีระ  แมนสถิตย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวยุพาวรรณ  คิดฉลาดตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 


นางปรีชากรณ์  จุลอักษร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสุทิศา ตอสกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


 นางชุติมา  จินสมบัติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ นางอรทัย  แก้วหย่อง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 นางนวลกนก  สวงโท
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

  
นางสุวัฒนา  เพชรล้ำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นางสาวมัลลิกา  วิเชียรดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
นางรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 นายจักรพันธ์  คำจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ