สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


                                                                                


 นายอภิวัฒน์  ชาดุง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นายวิชา นิลวัฒน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางศิรฺิวัณ  จันทร์สมคอย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิศมัย  แสงสุข

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางทิชา วรแสง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวประภาพร  จันชีลอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิชนีย์  ฉลาดการ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวจำนงจิต  วงศ์พรหม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นางสาววนิดา  พลมณี
ตำแหน่ง ครู ชำ

นาญการพิเศษ


นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ  คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. วิชาเอก คณิตศาสตร์
                                วิชาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    : ศษ.ม.สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
                             
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

นางจันทร์เกษม  ต่อศรี

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ