สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


                                                                                   


 
นางชูขวัญ  เพ็งชัยภูมิ

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
นางสมพร  พัจนสุนทร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย

นางเยาวเนตร  มาซานนท์

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย

 นาวราภรณ์  วงษ์จักษุ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพฯ
 

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษานายทวน  ภู่ดัด
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์ 


นางสมจิตต์  จุลรักษา

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ นางปภัสสร  ดิเรกศรี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย


นางสุชาดา  อ้นสันเทียะ

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments