สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                                                                                     

 

 


นางสุรีย์รัตน์  กอบธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 


นางเอมอร  พัจนสุนทร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์

 นางทิพวัลย์  มีทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์


 


นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 


นางวัชรินทร์  นวกาลัญญู
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย


 


นางสาวสุวภา  คงบุ่งคล้า
ตำแหน่ง ครู


 


นางวาสนา วัฒนโสภิต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยศาสตร์

 


นางประภาพรรณ  สวงโท

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 


นายสมพงษ์  ชำนาญกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์

นางปาริชาติ  มิทธิศร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ


นางพรทิพย์  ภัราภิรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments