สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                                                                  


นางเยี่ยมลักษณ์  อาจมิตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางบุปผา บุญคำภา

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี  ชำนาญศก

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสุขุมา  เจริญผล
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 


นางวรรณา  ภาษี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


 นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


 นางนงเยาว์  เมืองศรีนุ่น

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางแสงจันทร์  สายสุรรณ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


 นางโสภา  ชูชื่น
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
 


นางราตรี  โคบำรุง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comments