สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


                                                              
                                                                               


 


นางอุทุทพร  เงินจัตุรัส
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการนางสาวปิยนันท์  มุ่งสมัคร
ตำแหน่ง  ครู

 นางสาวลักษณาวดี  ขุนวิช่วย
ตำแหน่ง  ครู


 นางหฤทัยรัตน์  ทองศรีมะดัน
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


 


นางโสภา  มุ่งสมัคร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางทัศนีย์  เคนชมภู
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสุวรรณี  เตียงชัยภูมิ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ


 นางศิริภา  พิมพ์เมืองเก่า
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

  
นางเยาวลักษณ์  วงศ์ษา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Comments