คณะผู้บริหาร

                                                                                                    นายบุญเถา  บุราณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด :  บริหารการศึกษา
e-mail :นายวิเชียร เหรา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา                        
รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
e-mail: wichaen@swcpm1.ac.thนางอรรธยา  ทวีวัฒนพงษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
e-mail: Auttaya@swcpm1.ac.th

 


ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด

รับผิดชอบ 
e-mail:  


นายชาญ  บุญทัน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
e-mail: chan@swcpm1.ac.th