คณะผู้บริหาร

                                                                                                    

นายใบบุญ  บุญทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
e-mail :baibun@swcpm1.ac.thนายวิเชียร เหรา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา                        
รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
e-mail: wichaen@swcpm1.ac.thนางอรรธยา  ทวีวัฒนพงษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
e-mail: Auttaya@swcpm1.ac.th

 

นายพจนาจ  หงษ์โพธิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
e-mail: hongpho@swcpm1.ac.th  


นายชาญ  บุญทัน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
e-mail: chan@swcpm1.ac.th