ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ก.พ. 2560 00:40โดยนางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 00:44 ]

                                                                   ประกาศโรงเรียนสุนทรวัฒนา

เรื่อง   รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

                   ด้วย  โรงเรียนสุนทรวัฒนา  จะรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.  ระดับ  ชั้นก่อนประถมศึกษา

คุณสมบัติ         รับสมัครเด็กที่มีอายุ  ๔  ปีเต็ม (รับเด็กที่เกิดปี  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖)

รับสมัคร          วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๓ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐  น.                                                                                  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศผล       รายงานตัว  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ ๑๖.๓๐  น.                                      
                     ( ให้นำเด็กมาด้วย)

มอบตัว            วันที่  ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐  น.
                               จำนวนที่รับสมัคร  ๑๕๐  คน

หลักฐานการรับสมัคร

๑.  ใบสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด
 
          ๒.  สำเนาสูติบัตรนักเรียนจำนวน  ๑  ฉบับ

๓.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.  สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา  จำนวน  ๑  ฉบับ                     

๕.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล  นักเรียน  บิดาและมารดา  (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.  ระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

คุณสมบัติ         รับสมัครเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗  (รับเด็กที่เกิดปี  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ) หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

รับสมัคร          วันที่  ๖ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐  น.
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศผล       รายงานตัว  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ ๑๖.๓๐  น.

มอบตัว           วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐  น.

จำนวนที่รับสมัคร  ห้องเรียนปกติ  จำนวน  ๗  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  ๒๘๐  คน

ห้องเรียน  **World class**   จำนวน  ๑  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  ๓๐  คน

หลักฐานการรับสมัคร

ใบสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด

สำเนาสูติบัตรนักเรียนจำนวน  ๑  ฉบับ       

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา  จำนวน  ๑  ฉบับ                     

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล  นักเรียน  บิดาและมารดา  (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ

หนังสือรับรองการผ่านการเตรียมความพร้อมระดับก่อนประถมศึกษา     จำนวน  ๑   ฉบับ

๓.  สถานที่รับสมัคร  ห้องธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อาคารอนุสรณ์  ๙๔  ปี  โรงเรียนสุนทรวัฒนาหรือ 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ๐๔๔ - ๘๑๑๘๐๙  ต่อ  ๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

                                                                                                                        

                                                         ลงชื่อ

                                                                       ( นายใบบุญ   บุญทน )  
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา

                               

                                             

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา  2560

โรงเรียนสุนทรวัฒนา  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

ชั้นปฐมวัย

               รับจำนวน                      150  คน

               รับสมัคร                       วันที่  27  กุมภาพันธ์ – 3  มีนาคม  2560

               ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม  2560

               มอบตัว                                  วันที่  19  มีนาคม  2560

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

               ห้องเรียนทั่วไป                จำนวน  280  คน

               ห้องเรียนพิเศษ                จำนวน  30  คน

               รับสมัคร                       วันที่  6 – 10 มีนาคม  2560

               ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  19  มีนาคม  2560

               มอบตัว                                  วันที่  26  มีนาคม  2560

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  044-811809  ต่อ  3

Ċ
นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์,
17 ก.พ. 2560 00:40
Comments