รูปแบบการบริหารงาน

รูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนสุนทรวัฒนา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  ด้าน ได้แก่ด้านกลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารรูปแบบ “POSALEE” โดยมี  4 องค์ประกอบ  คือ

องค์ประกอบที่  1  หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1.1 หลักการของรูปแบบ “โพธิ์สาลี”  (POSALEE)  ใช้  2 หลักการ  ดังนี้  
1.1.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“
                       หลัก  3 ห่วง  2  เงื่อนไข”
3 ห่วง ประกอบด้วย  
         (1) ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ที่ไม่น้อยเกินไป  และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
(2)  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ  
(3)  มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
   2  เงื่อนไข ประกอบด้วย   
(1)  เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขึ้นปฏิบัติ 
(2)  เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตะหนัก
ในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภ  
และไม่ตระหนี่
1.1.2 หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
(1) หลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมไม่เลือกปฏิบัติและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรือตามอำนาจของตัวบุคคล
(2) หลักความโปร่งใส ได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันโดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริงทันการณ์ตรงไปตรงมามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนไป 
  (3) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิดร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศในด้านต่างๆเช่นการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดงประชามตินอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ
และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้น
(4 ) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
(5) หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
(6) หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามสำนึกในหน้าที่
ของตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
1.2  วัตถุประสงค์ บริหารงานโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนในทุกพัฒนาการ

องค์ประกอบที่ 2  กระบวนการบริหาร 7 ขั้นตอน
2.1 ใช้กระบวนการ “โพธิ์สาลี” (POSALEE)ดังนี้
P =  Planning (การวางแผน)
O = Organization (การจัดโครงสร้างงาน)
S = Staff Development (การพัฒนาบุคลากร/ทีมงาน)
A = Acting (การลงมือปฏิบัติ)
L=  Leading  (การนำ)
E = Evaluation and Controlling(การควบคุม กำกับและประเมินผล)
E = Exhibition  (การจัดแสดงผลงาน)
2.2  ขั้นตอนการปฏิบัติการ  “โพธิ์สาลี”  (POSALEE)
2.2.1 Planning
(1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหาของโรงเรียน (SWOT)
(2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์ ของโรงเรียน
(3)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(4) กำหนดการควบคุม กำกับ นิเทศ
2.2.2 Organization
(1)  จัดโครงสร้างงาน/กลุ่มงาน
(2)  กำหนดกรอบและมาตรฐานของงาน
(3)  กำหนดสายบังคับบัญชาและการประสานงาน
(4)  การมอบอำนาจ
2.2.3  Staff Development
(1) การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ของครู ช่วยครูในการวิเคราะห์สภาพปัญหา
(2) การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
(3) การจัดทำ  ID Plan รายบุคคล กำหนดเป้าหมายในการทำ BP และ นวัตกรรม
(4) การกระตุ้นส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามแผน
(5) การนิเทศกำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนครูอย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตร
(6) การประเมินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู
(7) จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ  และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2.2.4  Acting
(1) ศึกษาวัตถุประสงค์  เป้าหมายและเนื้องานที่รับผิดชอบ
(2) ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
(3) สรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ
(4) ปรับปรุงพัฒนางานตามบทเรียนที่ได้
2.2.5 Leading
(1) การจูงใจคนทำงาน
(2) ภาวะผู้นำ
(3) การสื่อสาร
(4) การบริหารกลุ่ม/ทีมงาน
2.2.6 Evaluation and  Controlling
(1) ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
(2 )กำหนดผู้รับผิดชอบและออกปฏิบัติงานตามแผน
                   (3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามสภาพงานเอื้ออำนวย
                    (4) การจัดการความรู้และจัดระบบสารสนเทศ
                    (5) นำผลการติดตามนิเทศและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนางาน
            2.2.7 Exhibition
                    (1) จัดตั้งเครือข่ายการทำงานตามสภาพที่เป็นจริงโดยยึดเนื้อหางานเป็นแกนหลักของเครือข่ายทั้งในระดับโรงเรียนและข้างนอก
                   (2) จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดคุณภาพของงานที่ทำ เพื่อการแสดงนิทรรศการ และ การแข่งขัน รวมทั้งรางวัลที่จะมอบให้
                   (3) การจัดนิทรรศการ  จัดเวทีนำเสนอ  เวทีการประกวดแข่งขัน เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
                    (4) จัดพิธีมอบรางวัลตามเกณฑ์กำหนด (เกียรติบัตร  โล่  เงินสนับสนุน)

องค์ประกอบที่  3  ปัจจัยที่เอื้อให้รูปแบบ “POSALEE” ประสบความสำเร็จปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สำเร็จ  ประกอบด้วย ปัจจัยจำนวน  5 ปัจจัย  ดังนี้
   3.1 ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนและการเข้าไปมีส่วนร่วม
3.2 จัดทำคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานในการปฏิบัติชัดเจน
3.3 ทรัพยากรมีความพอเพียงต่อการดำเนินงาน
3.4 การติดต่อสื่อสารสม่ำเสมอ
3.5 สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เอื้อต่อนโยบาย 

องค์กระกอบที่  4 แนวทางในการนำรูปแบบ “POSALEE” ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
4.1 ขั้นการเตรียมการ
        4.1.1 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
                     (1)  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน รูปแบบ “POSALEE”
                    (2)  จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญจำเป็น ในการบริหารตามรูปแบบ“POSALEE” กับครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
            4.1.2 สร้างการยอมรับและความตระหนักในการบริหารตามรูปแบบ “POSALEE” ทั้งคณะครู และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
                    (1)  ทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
                     (2)  นำหลักการของรูปแบบมาใช้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                    (3)  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและงานในหน้าที่
                (4)  กำหนดเป็นแนวทางการบริหารระยะยาวไว้อย่างชัดเจน
     4.2 ขั้นการดำเนินงาน
            4.2.1  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
            4.2.2  ดำเนินงานตามคู่มือและปฏิทิน
            4.2.3  ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
    4.3 การกำกับ ติดตามและประเมินผล
            4.3.1  ผู้บริหารออกนิเทศ ติดตามกำกับและนำผลมาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
            4.3.2  สร้างแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
            4.3.3  ยกย่องและประกาศความสำเร็จในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นระยะ