วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุนทรวัฒนา จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management ) จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class Standard) น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen ) 

พันธกิจ
          1. บริหารจัดการด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและระบบคุณภาพ (Quality System Management )                              
          2. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล
          3. พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น
          4. ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพICTในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
          5. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
    1. ด้านผู้เรียน
  1.1 มีความรู้และสมรรถนะตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1.2 มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
              1.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปี
              1.4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติอย่างมีพัฒนาการ
    2. ด้านครูและบุคลากร
                2.1 มีความรู้ คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน/การทำงานและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
                2.2 มีวิทยฐานะสูงขึ้น
                2.3 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูและลูกศิษย์
                2.4 ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ
    3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
                 3.1 มีคุณธรรม และวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ
                 3.2 พัฒนาระบบการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                 3.3 ใช้หลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร
    4. ด้านโรงเรียน
                 4.1 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
                 4.2 ได้รับรางวัลระดับชาติในการปฏิบัติงานและการแข่งขันอย่างน้อย  3 รายการ
    5. ด้านชุมชนและท้องถิ่น
                 5.1 เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามศักยภาพ
                 5.2 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  สมรรถนะ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  เน้นการลงมือปฏิบัติ  สร้างผลงานจริง/ต่อเนื่องทั้งปี
 2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นบทบาทครูตามหลักสูตร
         3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล  สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กำกับการประเมินผลการดำเนินงาน และกระจายอำนาจสู่หน่วยปฏิบัติ
4. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

จุดเน้น
     1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
    2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
    3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ค้นคว้าข้อมูลจาก Internet ได้
    4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  เขียนเรื่องสั้น ตามระดับความสามารถในระดับชั้นนั้นๆ จากการค้นคว้าได้อย่างดีและเป็นระบบ
    5.นักเรียนทุกคนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามความสามารถ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
    6.นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีผลงานเชิงประจักษ์ มีคุณภาพ
    7.นักเรียนทุกคนเป็นคนดีศรีสุนทร
    8.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
    9.โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    10.นักเรียนครูผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
    11.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภาพในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภาพนอก ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล