ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

         โรงเรียนสุนทรวัฒนามี  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  จำนวน  4  ห้อง   


                                                                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1
                                                     คุณครูที่รับผิดชอบห้อง  คุณครูธีระ  แมนสถิตย์
                                                              ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2
 คุณครูที่รับผิดชอบห้อง  คุณครูโสภา  ชูชื่น


                                                                    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3
                                                            คุณครูที่รับผิดชอบห้อง  คุณครูทวน  ภู่ดัด


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  4
 คุณครูที่รับผิดชอบห้อง  คุณครูวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์


Comments