คณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2559

                                       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559.doc

 
Download คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2559

           แฟ้มภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2559

 
 
 ดร.สานนท์  ด่านภักดี
ประธานกรรมการ
นายสมสันต์  นาคคำ
รองประธานกรรมการ 
นายประดิษฐ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
กรรมการ 
นายสุรเชิด  ฉลาดการ
กรรมการ 
 
  
นายสุนิต  แสงประสิทธิ์
กรรมการ 
นายสากล บุญเนาว์ กรรมการ  นายสุนิตย์  แสงประสิทธิ์ 
กรรมการ
 ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ กรรมการ
    
 นายจำนงค์  ภควณิชย์ กรรมการ