ห้อง ICT

ห้อง ICT ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล  จำนวน  3  ห้อง ห้อง  ICT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
 คุณครูที่รับผิดชอบห้อง  คุณครูธิชา  วงศ์ธิเบศร์  คุณครูอมรรัตน์  หาญวิชาชัย


 ห้อง  ICT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 คุณครูที่รับผิดชอบห้อง  คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6Comments