ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

                  โรงเรียนสุนทรวัฒนา  ตั้งอยู่เลขที่  35 หมู่  1ถนน  หฤทัย  ตำบล ในเมือง   อำเภอ  เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์  36000
สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
1 โทรสาร 0-4481-3284  e-mail:
 sunthornwattanaschool35@gmail.com: http://stv.chaiyaphum1.com
                 เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 14 ไร่เศษ
                 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสุนทรวัฒนามีเขตพื้นที่บริการคือ เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ มีทั้งหมด 19  ตำบล 216  หมู่บ้าน 
ซึ่งประกอบด้วย  
                         1. 
ตำบลในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ  ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 25  ชุมชนดังต่อไปนี้
                                  1.1) 
ชุมชนขี้เหล็กน้อย- มิตรภาพ
                                  1.2) 
ชุมชนตลาด     
                                  1.3) 
ชุมชนคลองลี่ 
                                  1.4) ชุมชนสนามบิน 
                                  1.5) ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ 
                                  1.6) ชุมชนทานตะวัน 
                                  1.7) ชุมชนโนนตาปาน
                                  1.8) ชุมชนหินตั้ง- โพนงาม  
                                  1.9) ชุมชนหนองปลาเฒ่า  
                                  1.10) ชุมชนหนองหลอด  
                                  1.11) ชุมชนหนองสังข์  
                                  1.12) ชุมชนเมืองเก่า  
                                  1.13) ชุมชนหนองบัว
  
                                  1.
14) ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่ 
 
                                  1.15) ชุมชนโนนไฮ  
                                  1.16) ชุมชนคลองเรียง  
                                  1.17) ชุมชนใหม่พัฒนา  
                                  1.18) ชุมชนโนนสาทร  
                                  1.19) ชุมชนราษฎร์เจริญสุข   
                                  1.20) ชุมชนกุดแคน-หัวถนน 
                                  1.21) ชุมชนหนองบ่อ  
                                  1.22) ชุมชนโนนสมอ 
                                  1.23) ชุมชนเมืองน้อยใต้ 
                                  1.24) ชุมชนเมืองน้อยเหนือ   
                                  1.25) ชุมชนโคกน้อย

                2. รอบเมือง      3. โพนทอง    4. นาฝาย    5. บ้านค่าย    6. กุดตุ้ม    12. ชีลอง    13. บ้านเล่า  14. นาเสียว     15. หนองนาแซง
7.  ลาดใหญ่    8.  หนองไผ่    9.  ท่าหินโงม    10. ห้วยต้อน    11. ห้วยบง    16. โนนสำราญ    17. โคกสูง    18. บุ่งคล้า    19. ซับสีทอง
                                 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 โรงเรียนสุนทรวัฒนาตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2450 โดยพระครูจรูญ นิโรธกิจ (จูมคำภีระ) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิและเจ้าอาวาส
วัดทรงศิลา โดยใช้สถานที่วัดทรงศิลาร่วมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาปีพุทธศักราช2453 โรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิได้ย้าย
ไปใช้สถานที่อื่นอาคารเรียนเดิมที่อยู่วัดทรงศิลาจึงได้ใช้เป็นที่เรียน โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนและรับนักเรียนเพิ่มให้นามว่า
โรงเรียนประชาบาลวัดทรงศิลา
มีพระภิกษุพรมเป็นครูใหญ่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูผู้สอนต่อมาทางราชการได้จัดการเรี่ยไรเงินจากข้าราชการจากพ่อค้าประชาชนมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนครู หลักสูตรการสอนและระเบียบของโรงเรียนได้ใช้ตามระเบียบของกระทรวงธรรมการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 ต่อมาปีพุทธศักราช 2466
ทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในท้องที่ ตำบลในเมือง โรงเรียนประชาบาลวัดทรงศิลาจึงเปิดรับนักเรียนเพิ่มขึ้นและ
ใช้สถานที่แห่งใหม่ แล้วตั้งชื่อว่า
โรงเรียนประชาบาล ตำบลในเมือง 1 (สุนทรวัฒนา)และได้ทำการสอนในสถานที่ตั้งตรงนี้จนถึงปัจจุบันสถานที่ตั้ง
เลขที่ 35 ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อปีพุทธศักราช 2523 ได้โอนจากกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ

                 เมื่อปีพุทธศักราช 2529 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ซึ่งได้อาศัยที่ดินของโรงเรียนสุนทรวัฒนาเป็นที่ตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยใช้ที่ดิน
ด้านทิศตะวันออกประมาณ
6 ไร่ทางราชการมีมติให้ย้ายออกไปสร้างโรงเรียนใหม่ที่ดินทางราชการ บริเวณสนามบินเก่า ดั้งนั้นอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิจึงมอบโอนให้เป็นอาคารสถานที่โรงเรียนสุนทรวัฒนาในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (
Word Class Standard School) ซึ่งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (
Word Citizen) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (
Word Class Standard School) และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้เปิดห้องพิเศษเพื่อจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 
3 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  1 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  1 ห้องเรียน และจัดทำห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (
Information and Communication Technology : ICT3) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 1 ห้องเรียน
รวมเป็นทั้งหมด
3 ห้อง คือ ICT1 (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6) ICT2 (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง