ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

                 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่  35 หมู่ 1 ถนนหฤทัย  ตำบลในเมือง   อำเภอ เมืองชัยภูมิ  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1โทรสาร 0-4481-3284  E-Mail: sw@swcpm1.ac.th  website: swcpm1.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 17 ไร่ 73.7 ตารางวา เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คือ เขตตำบลในเมือง และตำบลรอบเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  มีทั้งหมด 25 ชุมชน  8 หมู่บ้าน  ตำบลในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

และตำบลรอบเมือง ดังต่อไปนี้


 1.1 ชุมชนขี้เหล็กน้อย- มิตรภาพ 1.11 ชุมชนหนองสังข์ 1.21 ชุมชนหนองบ่อ 
 1.2 ชุมชนตลาด  1.12 ชุมชนเมืองเก่า 1.22 ชุมชนโนนสมอ
 1.3 ชุมชนคลองลี่ 1.13 ชุมชนหนองบัว 1.23 ชุมชนเมืองน้อยใต้
 1.4 ชุมชนสนามบิน 1.14 ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่1.24 ชุมชนเมืองน้อยเหนือ
 1.5 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  1.15 ชุมชนโนนไฮ 1.25 ชุมชนโคกน้อย
 1.6 ชุมชนทานตะวัน 1.16 ชุมชนคลองเรียง 
 1.7 ชุมชนโนนตาปาน 1.17 ชุมชนใหม่พัฒนา 
 1.8 ชุมชนหินตั้ง- โพนงาม  1.18 ชุมชนโนนสาทร 
 1.9 ชุมชนหนองปลาเฒ่า 1.19 ชุมชนราษฎร์เจริญสุข 
 1.10 ชุมชนหนองหลอด  1.20 ชุมชนกุดแคน-หัวถนน 
   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

     โรงเรียนสุนทรวัฒนาตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2450  โดยพระครูจรูญ นิโรธกิจ (จูมคำภีระ) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิและเจ้าอาวาสวัดทรงศิลา โดยใช้สถานที่วัดทรงศิลาร่วมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิ ต่อมา ปี พุทธศักราช 2453 โรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิได้ย้ายไปใช้สถานที่อื่น อาคารเรียนเดิมที่อยู่วัดทรงศิลาจึงได้ใช้เป็นที่เรียน โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนและรับนักเรียนเพิ่มให้นามว่า “โรงเรียนประชาบาลวัดทรงศิลา” มีพระภิกษุพรมเป็นครูใหญ่ มีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูผู้สอน ต่อมาทางราชการได้จัดการเรี่ยไรเงินจากข้าราชการจากพ่อค้าประชาชนมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนครู หลักสูตรการสอนและระเบียบของโรงเรียนได้ใช้ตามระเบียบของกระทรวงธรรมการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ต่อมาปีพุทธศักราช  2466 ทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในท้องที่ ตำบลในเมือง โรงเรียนประชาบาลวัดทรงศิลาจึงเปิดรับนักเรียนเพิ่มขึ้นและใช้สถานที่แห่งใหม่ แล้วตั้งชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาล ตำบลในเมือง 1 (สุนทรวัฒนา)” และได้ทำการสอนในสถานที่ตั้งตรงนี้จนถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปีพุทธศักราช  2523 ได้โอนจากกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีพุทธศักราช  2529 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ซึ่งได้อาศัยที่ดินของโรงเรียนสุนทรวัฒนาเป็นที่ตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยใช้ที่ดินด้านทิศตะวันออกประมาณ 6 ไร่ทางราชการมีมติให้ย้ายออกไปสร้างโรงเรียนใหม่ที่ดินทางราชการ บริเวณสนามบินเก่า ดั้งนั้นอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิจึงมอบโอนให้เป็นอาคารสถานที่โรงเรียนสุนทรวัฒนาในปีการศึกษา  2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ในปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนสุนทรวัฒนาได้เปิดสอนรูปแบบการสอนแบบ Montessori จำนวน 3 ห้องเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องพิเศษเพื่อจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  1 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1  ห้องเรียนและจัดทำห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT3) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมเป็นทั้งหมด 3 ห้อง คือ ICT1 (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6) ICT2 (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


โรงเรียนสุนทรวัฒนา ในปี ปีพุทธศักราช  2450โรงเรียนสุนทรวัฒนา ปี พ.ศ. 2559