จุดเน้นของโรงเรียน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน
        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาหลักได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในระดับเขต อย่างน้อยร้อยละ 4
        1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ ข้อ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
        1.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        1.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาบทบาท 5 ประการของตน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

2.ด้านการจัดการเรียนรู้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยพัฒนาบทบาทของครู 8 ประการ ตามหลักสูตรกำหนด
3.ด้านครู
         3.ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนาได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักและประเมินผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้ได้คุณภาพ
         3.2 ส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น

4.ด้าน
การบริการ
         โรงเรียนสุนทรวัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management)โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.ด้านการประกันคุณภาพ
         โรงเรียนสุนทรวัฒนา ดำเนินงานประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2553

6.ด้านการสร้างเสริม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
         6.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของกรรมการสถานศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีคุณภาพ
         6.2 พัฒนาบทบาท/ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากสมาคมผู้ปกครอง/สมาคมศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
        1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เน้นการลงมือปฏิบัติ สร้างผลงานจริง/ต่อเนื่องทั้งปี
        2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นบทบาทครูตามหลักสูตร
        3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กำกับการประเมินผลการดำเนินงาน และกระจายอำนาจสู่หน่วยปฏิบัติ
  4. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
Comments