การเรียนแบบ EIS

การเรียนการสอน EIS คืออะไร

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือที่เรียกว่า English integrated study คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างระหว่าง EIS EP CLIL และ EIP

  • EP,MEP (Thailand) ส่วนใหญ่ครูต่างชาติจะเป็นผู้ดำเนินการสอน โดยสอนเนื้อหาเรื่องเดียว 2 ครั้ง ซึ่งมีระเบียบแบบแผนจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • CLIL (Europe) จะเน้นภาษาที่สอง (ที่สาม) บูรณาการการในการเรียนในเนื้อหาวิชาที่ต้องการ
  • EIP คล้ายๆ EP แต่กำหนดกิจกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมจูงใจให้เหมือนเจ้าของภาษา
  • EIS คุณครูผู้สอนเป็นคนไทย โดยนำหลักวิธีเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนำภาษาอังกฤษที่ง่าย สั้นและคุ้นเคย มาประยุกต์ในกระบวนการเรียนการสอน

หลักการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตร EIS

  • การให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองจากภาษาแม่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้การเรียนรูปแบบ SSF ซึ่ง S มาจากคำว่า Shot คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยคง่ายๆ และ F มาจากคำว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย
  • การให้คุณครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English) จะส่งเสริมให้ตัวนักเรียนเองมีการคิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาได้เร็วขึ้น
  • การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้น
  • การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกกลุ่ม การเชื่อมโยงความรู้ และการสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษที่อ่านได้เร็วขึ้น

ประมวลภาพการศึกษาดูงาน รร.สุรธรรมพิทักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  

  


กิจกรรมห้องเรียน EIS   MATH  ของคุณครูชูขวัญ  เพ็งชัยภูมิComments