การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563

อนุบาลปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1  ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน

ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง

ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด

ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง

ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร 

ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาไทยรวมสื่อบทเรียนออนไลน์ 
ประถมและมัธยม คลิกตามลิ้ง

ป1 

ป2

ป3

ป4

ป5

ป6

ม1รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV


Comments